Föreningen

Höjeås
Fiskevårdsområdesförening

Organisationsnummer: 802529-4508
Staffanstorp, Skåne

Kontaktpersoner

Olle Nyman
0702 – 48 62 65
tillsynsman@hojeafiske.se

Tillsynsmän

tillsynsman@hojeafiske.se
Lennart Meyer, 0703 – 14 92 26
Olle Nyman, 0702 – 48 62 65
Bengt Jönsson, 0705 – 25 05 38

Styrelse 2023

Ordförande
Bengt Jönsson
Kassör
Mattias Olsson
Sekreterare
Jan-Olle Nyman
Revisorer
Per Mårtensson
Magnus Hansson
Valberedning
Emil Sällvik
Rutger Wachtmeister
Övriga styrelsemedlemmar
Per Helmerson
Lennart Meyer
Anders Månsson
Anders Olsson
Mattias Olsson

Bakgrund

Lagen om Fiskevårdsområden (1981:533) reglerar vad som gäller för fiskevårdsområden. Mycket kort innebär den att fiskerätten i de skånska åarna, med vissa undantag, tillhör jordbruksfastigheterna i socknarna längs ån. Att t.ex. upplåta fiske i ån kräver då att samtliga fiskerättsägare är eniga i detta. Likaså är det svårt för enskilda fiskerättsägare att genomföra fiskevårdande åtgärder i ån. För att sköta detta bildades Höjeås Fiskevårdsområdesförening.

Medlemmarna håller varje år en fiskestämma där man fattar beslut om fiskeregler, fiskevård och priser för fiskekort och annat. Man utser även en styrelse som har till uppgift att sköta det löpande arbetet. Samtliga medlemmar har på så sätt överlåtit förvaltningen av fisket i området till föreningen.

I föreningens stadgar står att fiske ska upplåtas åt allmänheten, vilket sker genom försäljning av fiskekort. Vidare är det stadgat att all avkastning som denna försäljning inbringar skall användas till fiskevård, tillsyn eller andra åtgärder som gagnar fisket. 

Höje å fiskevårdsområde är angelägen om att fisket bedrivs störningsfritt för markägare, övriga fiskare, natur och miljön.

Höje å är 35 km lång och rinner från Häckebergasjön till Öresund med utflöde i Lomma. Ån avvattnar ett 200 kvadratkilometer stort område och passerar Genarp och Kyrkheddinge innan den når Lund. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta till kusten. Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.

Logga